Skip to main content

Informatie Nederlandse IOGKF Gasshuku 2024

Beste lezer,

[google translate English below]

Hierbij aanvullende informatie over de Nederlandse Gasshuku 2024, georganiseerd door de IOGKF Nederland.

De gasshuku

Op 13 & 14 april is het zover, dan komen de in Canada wonende IOGKF World Chief Instructor, Sensei Nakamura, 8ste dan, en de op Okinawa wonende IOGKF Chief Instructor van Japan, Sensei Yamashiro, 8ste dan, naar Nederland, voor een tweedaagse trainingsstage.

Dit is een unieke kans om diepe ervaringen en inzichten op te doen in het Okinawa goju-ryu karate. Velen hebben beide leraren al eens meegemaakt. In Nederland of in het buitenland. Voor mij zijn zij nog steeds belangrijke bronnen van inspiratie, gewaardeerde collegae en goede vrienden. Ze hebben beiden een gerijpte en unieke manier om de essenties van het Okinawa goju-ryu karate over te brengen. Daarnaast zal ik zelf ook lesgeven en mijn best doen een waardige en zinvolle bijdrage te leveren.

Verder is de gasshuku ook een hele mooie gelegenheid om tijd door te brengen met bekenden uit binnen- en buitenland.

Voor wie?

Dit evenement wordt georganiseerd door en voor de IOGKF Nederland. Het is open voor karateka’s die trainen bij één van de bij de IOGKF Nederland aangesloten dojo’s of bij IOGKF dojo’s in het buitenland. De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

Op vrijdag zullen ze ook de jeugd les geven, in Tiel, maar dat wordt apart georganiseerd.

Inschrijving

Je kunt je inschrijven op deze pagina. Daarbij staat ook de optie om je in te schrijven voor een gezamenlijk buffet [zie onder].

Voor de snelle boeker is er de mogelijkheid om kosten te besparen op de ticket prijs. De vroegboekkorting eindigt op 15 februari.

Training voor één dag is mogelijk, maar wordt afgeraden. Aangeraden wordt om je in te schrijven voor de twee volle dagen, om de volle beleving van een ‘gasshuku’ te ondergaan. Dat is echt een andere ervaring dan een paar trainingen meepakken.

Mocht het storm lopen, dan krijgen mensen die voor het hele weekend boeken voorrang.

De inschrijving voor de gasshuku sluit op woensdag 10 april.

Voor eind februari worden ook tickets en informatie toegevoegd over T-shirts.

Kosten

Vroegboekkorting IOGKF Leden t/m shodan € 90,00
Vroegboekkorting IOGKF Leden nidan en hoger € 110,00
Na 15 februari: IOGKF Leden t.m shodan € 105,00
Na 15 februari: IOGKF Leden nidan en hoger € 125,00

Prijzen exclusief boekingskosten [deze worden tijdens het boekingsproces met de ticket app in rekening gebracht.

Trainingsschema

Het trainingsschema is nog onder voorbehoud, maar zoals het er nu voor staat zijn er voor de karateka’s tot en met 1e dan zes trainingen van een uur of langer, plus nog gezamenlijke warming-ups en een cooling down en/of spirit training op het einde. Drie per dag.

Voor de 2e dan en hoger zijn er nog twee extra trainingen op de zondagmiddag.

De trainingen van zaterdag duren naar verwachting van 10 – 15.15 uur [daarna examens] en op zondag van 9 – 12.45 voor karateka’s t/m 1e dan, en tot circa 16 uur voor karateka’s van 2e dan en hoger.

Examens

Zaterdagmiddag zijn er examens. Inschrijving verloopt via je dojo-leider en deelname is alleen mogelijk na akkoord van de dojo-leider. Deelname aan de gasshuku is een vereiste.  Zoals altijd moet de inschrijving uiterlijk één week van tevoren helemaal rond en ingeleverd zijn. Kandidaten voor zwarte band graden worden geacht, waar mogelijk, op de voorafgaande centrale trainingen te verschijnen en/of meermaals in de honbu dojo mee te trainen.

Locatie

De trainingen en examens vinden plaats in de Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen.

Gezamenlijk diner

Zaterdagavond is er een gezamenlijk eten bij ‘De Wereldkeuken’ van het Triavium, Van   Rosenburgweg 2A, 6537TW, Nijmegen. Circa 6 minuten met de auto vanaf de Jan Massinkhal. Het diner is een buffet. De kosten hiervoor bedragen 39,95 p.p. [voor twee uur inclusief fris, regulier bier, wijn, koffie, thee]. Speciaal bier en sterke drank kun je zelf tegen meerprijs aan de bar kopen. Er is een ruim aanbod aan vegetarische opties en ook voldoende opties voor mensen met glutenallergie en lactose-allergie. Opties voor veganisten zijn zeer beperkt.

Eventuele familieleden, vrienden of vriendinnen die meegaan, maar niet meetrainen, kunnen apart boeken voor het diner.

Let op!: als je parkeert bij het Triavium heb je een uitrijkaart nodig. Deze dien je zelf bij de kassa ter plekke te kopen.

Overnachtingsmogelijkheden

Er zijn dichtbij goedkope groepsslaapmogelijkheden in Trainingscentrum Michi van Sensei Niek Hermsen [Jan Massinkhal naar Trainingscentrum Michi, Staddijk, Nijmegen – Google Maps ]. Ongeveer 7 minuten met de auto. De kosten hiervoor bedragen € 15,- per persoon per nacht. Inclusief ontbijt en de mogelijkheid om een lunchpakket te maken. Neem hiervoor contact op met info@trainingscentrum-michi.nl. Volg deze link voor meer informatie.

Of wat verder weg in KenKon in Wageningen [Jan Massinkhal naar KenKon, Nieuwe Kanaal, Wageningen – Google Maps ]. Daar zijn maar liefst drie dojo’s beschikbaar. Voor deze optie heb je een auto of een lift nodig. Ongeveer 35 minuten met de auto. De kosten hiervoor bedragen € 10,- per nacht. Neem hiervoor contact op met mijn assistente, Ingrid Bos, via ingrid@kenkon.org. Bij voldoende interesse zal voor € 5,- extra een ontbijt geregeld worden.

Voor hotels en B & B verwijzen we je naar de hiervoor bekende websites.

Vragen?

Ik verwacht dat het een groots evenement wordt. In ieder geval zijn we geïnspireerd om dat ervan te maken.

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

Information Dutch IOGKF Gasshuku 2024

Dear reader,

Here is additional information about the Dutch Gasshuku 2024, organized by the IOGKF Netherlands.

The gasshuku

On 13 & The time has come on April 14, when the IOGKF World Chief Instructor, Sensei Nakamura, 8th dan, who lives in Canada, and the Okinawa resident IOGKF Chief Instructor of Japan, Sensei Yamashiro, 8th dan, to the Netherlands, for a two-day training internship.

This is a unique opportunity to gain deep experiences and insights into Okinawa goju-ryu karate. Many have experienced both teachers before. In the Netherlands or abroad. For me they are still important sources of inspiration, valued colleagues and good friends. They both have a mature and unique way of conveying the essence of Okinawa goju-ryu karate. I will also teach myself and do my best to make a worthy and meaningful contribution.

Furthermore, the gasshuku is also a great opportunity to spend time with acquaintances from home and abroad.

For whom?

This event is organized by and for the IOGKF Netherlands. It is open to karatekas who train at one of the dojos affiliated with the IOGKF Netherlands or at IOGKF dojos in Abroad. The minimum age for participation is 16 years.

On Friday they will also teach youth in Tiel, but that will be organized separately.

Registration

You can register at this page. There is also the option to register for a joint buffet [see below].

For the quick booker there is the opportunity to save costs on the ticket price. The early bird discount ends on February 15.

Training for one day is possible, but not recommended. It is recommended that you register for the two full days to experience the full experience of a ‘gasshuku’. That’s a really different experience than just taking a few training sessions.

If there is a storm, people who book for the entire weekend will be given priority.

Registration for the gasshuku closes on Wednesday, April 10.

Tickets and information about T-shirts will also be added before the end of February.

Costs

Early booking discount IOGKF Members up to and including shodan €90.00
Early booking discount IOGKF Members nidan and higher €110.00
After February 15: IOGKF Members until shodan €105.00
After February 15: IOGKF Members nidan and above €125.00

Prices excluding booking costs [these will be charged during the booking process with the ticket app.

Training schedule

The training schedule is still subject to change, but as it stands now, there are six one-hour training sessions for the karatekas up to and including 1st dan. or longer, plus joint warm-ups and a cool down and/or spirit training at the end. Three a day.

For 2nd dan and higher there are two additional training sessions on Sunday afternoon.

Saturday’s training is expected to last from 10 a.m. to 3:15 p.m. [afterwards exams] and on Sunday from 9 a.m. to 12.45 p.m. for karatekas up to and including 1 st and until approximately 4 p.m. hours for karatekas of 2nd grade and higher.

Exams

There are exams on Saturday afternoon. Registration is done through your dojo leader and participation is only possible after approval by the dojo leader. Participation in the gasshuku is a requirement. As always, registration must be completed and submitted at least one week in advance. Candidates for black belt degrees are expected, where possible, to appear at the preceding central training sessions and/or to train several times in the honbu dojo.

Location

The training and exams take place in the Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen.

Joint dinner

On Saturday evening there will be a shared meal at ‘De Wereldkeuken‘ of the Triavium, Van   Rosenburgweg 2A, 6537TW , Nijmegen. About 6 minutes by car from the Jan Massinkhal. Dinner is a buffet. The costs for this are 39.95 p.p. [for two hours including soft, regular beer, wine, coffee, tea]. You can buy special beer and spirits at the bar for an additional charge. There is a wide range of vegetarian options and also sufficient options for people with gluten allergies and lactose allergies. Options for vegans are very limited.

Any family members or friends who are coming along, but not training, can book separately for dinner.

Please note!: if you park at the Triavium you need an exit ticket. You must purchase this yourself at the cash register on site.

Overnight accommodation options

There are nearby cheap group sleeping options in Training Center Michi by Sensei Niek Hermsen [Jan Massinkhal to Michi Training Center, Staddijk, Nijmegen – Google Maps ]. About 7 minutes by car. The costs for this are € 15 per person per night. Includes breakfast and the option to make a packed lunch. Please contact info@trainingscentrum-michi.nl. Follow this link for more information.

Or a little further away in KenKon in Wageningen [Jan Massinkhal to KenKon, Nieuwe Kanaal, Wageningen – Google Maps ]. There are no fewer than three dojos available there. For this option you need a car or a lift. About 35 minutes by car. The costs for this are €10 per night. Please contact my assistant, Ingrid Bos, via ingrid@kenkon.org. If there is sufficient interest, breakfast will be arranged for an additional €5.

Forhotels and B & Be refer you to the known websites for this purpose.

Questions?

I expect it to be a great event. In any case, we are inspired to make it happen.

Sincerely,

Sydney Leijenhorst